Açık Rıza Beyanı

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AÇIK RIZA BEYANI 

MOR TAVA Pazarlama Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Şirketimiz Aydınlatma Metni çerçevesinde,

Kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla MOR TAVA Anonim Şirketi veya (gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle) yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’imizin müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, Kullanıcı Sözleşmesi’nde detaylı olarak tanımlanan ürün ve hizmetler (“Ürünler”) ve içeriklere (“İçerik”) ilişkin hizmet kalitesini artırmak, kullanıcıların kaydolduğu ürünleri teslim etmek ve geliştirmek amaçlarıyla tarafıma ait kimlik bilgilerimin, adres bilgilerimin, iletişim bilgilerimin ve Gizlilik Politikasında yer verilen sair kişisel verilerimin; KVKK’da ifade edilen genel ilkelere (başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere) uygun şekilde elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda depolanabileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde ifşa edilebileceğini, aktarılabileceğini ve devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; ayrıca, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; yurt içinde veya yurt dışında Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına ve ilgili üçüncü kişilere aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVKK 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıdakileri talep etme hakkım olduğunu kabul ederim:

a) Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarımdan birini kullanmak istemem halinde, kişisel kimlik bilgilerimi ve yukarıda belirtilen haklardan hangisini kullanmak istediğimi belirten bir istek mektubunu aşağıdaki adrese veya e-posta adresine göndereceğimi kabul ederim:

Levazım Mah. Koru Sokak, Korukent Sitesi E1 Blok No:34 D:2 Beşiktaş/İSTANBUL

info@gaminginturkey.com

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirket’e bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dâhil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rıza veririm. Bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni ve Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.

İlgili Kişi

Adı Soyadı: 

Tarih: